Menu
 
 
 
Strona główna | Kierunki studiów
 

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prowadzi studia o kierunku górnictwo i geologia oraz geodezja i kartografia


Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce charakteryzuje się tym, że cały obszar wiedzy podzielony został na tzw. kierunki studiów. Kierunki studiów ustanawia i znosi Rada Główna Szkolnictwa Wyższego na wniosek senatów uczelni. Rada określa także wymagania programowe i kadrowe dla istniejących kierunków studiów. Uprawnienia do kontroli, zawieszania lub likwidacji nauczania na kierunkach studiów ma Państwowa Komisja Akredytacyjna. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prowadzi dwa kierunki studiów – górnictwo i geologia. oraz geodezja i kartografia. Wg jednolitego wykazu nazw kierunków studiów (Rozp.MENIS z dnia 18 kwietnia 2002, Dz.U. nr 116 poz. 1004) rozróżnia się ogółem 69 kierunków, wśród których są m.in. geologia, geografia,..., górnictwo i geologia, i inne, ale nie ma w tym wykazie kierunku wyłącznie górnictwa. Nie jest to błąd, ponieważ nauki górnicze, tj. technologie rozpoznawania, wydobywania i przeróbki kopalin, u swoich podstaw mają nauki geologiczne, a w szczególności mineralogię, geologię poszukiwawczą, inżynierską, gospodarczą oraz hydrogeologię. Z drugiej strony, w ścisłym związku z naukami górniczymi znajdują się nauki o środowisku i BHP, geodezja i kartografia, geochemia, geotechnika, budownictwo podziemne i wodne, inżynieria środowiska, inżynieria mineralna, geoinformatyka, mechanizacja, organizacja i zarządzanie - czyli nauki, które ogólnie określone mogą być jako geoinżynieria. Zatem studia kierunkowe i specjalistyczne na kierunku górnictwo i geologia to interdyscyplinarny system wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, geologicznej, ekologicznej, zarządzania, ekonomicznej, informatycznej, socjologicznej. Nie jest więc przypadkiem fakt, że osoby z wykształceniem geoinżynierskim doskonale radzą sobie we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej, społecznej i naukowej. Mamy wiele przykładów spektakularnych karier zawodowych, naukowych i politycznych naszych absolwentów. Interdyscyplinarny charakter profilu wykształcenia rozwija bowiem wyobraźnie, uczy systemowego ujmowania rzeczy i zjawisk, daje w procesie kształcenia wiele możliwości rozpoznania i wychwycenia ukrytych talentów oraz daje wiele sposobności młodzieży akademickiej naszego wydziału sprawdzić lub udoskonalić swoje umiejętności organizacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych, rekreacyjnych organizowanych na tym wydziale. Wydział od roku 2003 posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia wyróżniają się następującymi stadiami i profilem


Od roku akademickiego 2007/2008 studia na naszym wydziale są zorganizowane wg założeń i postulatów Karty Bolońskiej. Jest to zintegrowany system studiów zawodowych 2 stopniowych i studiów doktoranckich jako trzeci stopień kształcenia. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera ( na Kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie Eksploatacji Podziemnej i Odkrywkowej Złóż) . Studia te są dostępne we Wrocławiu jako studia stacjonarne i niestacjonarne, a Legnicy jako studia stacjonarne. Studia I stopnia uprawniają do podejmowania pracy w dozorze ruchu w kopalniach odkrywkowych i podziemnym (po odbyciu stosownej praktyki w ruchu zakładu i zaliczeniu egzaminów kwalifikacyjnych w Okręgowych Urzędach Górniczych). Studia II stopnia, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra, oferowane są na jednej z 6-ciu specjalności:

    * Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
    * Gospodarka surowcami i ochrona środowiska
    * Geoinformatyka
    * Geologia poszukiwawcza i górnicza
    * Geoinżynieria
    * Zarządzanie eksploatacją maszyn


Wybór specjalności następuje po ukończeniu pierwszego stopnia kształcenia. Możliwe są ograniczenia przyjęć na wybrane specjalności uzależnione od liczby chętnych oraz pojemności laboratoriów. Minimalna liczba osób na specjalności wynosi 30 osób. Studia specjalistyczne II stopnia dostępne są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Studiowanie możliwe jest na studiach:

    * Stacjonarnych I stopnia (7 semestrów),
    * Niestacjonarnych I stopnia (8 semestralne, płatne),
    * Stacjonarnych II stopnia (3 semestry),
    * Niestacjonarne II stopnia (4 semestry, płatne),

Dla najzdolniejszych absolwentów studiów II stopnia istnieje możliwość odbycia studiów III stopnia (studia doktoranckie). Nie ma limitu wieku przy naborze na studia doktoranckie.
Dla absolwentów wyższych uczelni oferowane są płatne 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie górnictwa odkrywkowego, ochrony środowiska i BHP, zarządzania i marketingu, geoinformatyki, przeróbki kopalin i odpadów. Szczegółowy program zajęć zależy od konkretnego zapotrzebowania.
Studenci na naszym Wydziale mają wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań naukowych i organizacyjnych przez uczestnictwo w kołach naukowych oraz imprezach sportowych i turystycznych.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty